ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

Update_V2 คู่มือโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ EP 1 (โปรแกรมใหม่)
1.เป็นการเริ่มระบบใหม่ (โปรแกรมบัญชี) ที่แตกต่างจากโปรแกรมเก่า (โปรแกรมรายงาน) ไม่มีการดึงข้อมูลมาจากโปรแกรมเก่า ให้เริ่มบันทึกใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ ปีงบประมาณ 62 เป็นต้นไป 2.ใช้ Username Password ในการเข้าโปรแกรมเหมือนโปรแกรมเดิม 3.ฎีกาเบิกเงินต้องออกจากโปรแกรมเท่านั้น ยกเว้น ฎีกาที่จัดทำก่อนโปรแกรมใช้งาน ให้สร้างย้อนหลังในโปรแกรมแล้วนำไปแนบคู่กับฎีกาที่จัดทำไว้ก่อน 4.การบันทึกโครงการ ให้บันทึกเฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น เพื่อนำไปสร้างฎีกาจ่ายเงิน 5.การสร้างฎีกา มีเงื่อนไข 1 ฎีกาต่อ 1 โครงการ แต่หากโครงการนั้นๆ มาจากหน่วยงานเดียวกัน สามารถเลือกจ่ายหลายโครงการได้ (ควรตรวจสอบการบันทึกชื่อหน่วยงานตอนสร้างโครงการให้ตรงกัน) 6.ใน 1 โครงการ สามารถสร้างได้หลายฎีกา จนกว่าเงินในโครงการจะหมด 7.การบันทึกยอดยกมา ให้ใช้ยอดสุทธิ ณ 30 ก.ย.61ที่หักรายการจ่ายของปี 61

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 02/11/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/11/2561 โดย Admin