ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ LTC ได้ที่ Link https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1MQ==
14/01/2562
สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบกา...
อ่าน : 2188

แนวทางการบันทึกโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย (คุณปุณยนุช ปั้นเทศ)
08/01/2562
จากผู้ใช้งาน บวกกับประสบการณ์ในการทำงานกองทุนหลักป...
อ่าน : 2204

Update_V2 คู่มือโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ EP 1 (โปรแกรมใหม่)
02/11/2561
1.เป็นการเริ่มระบบใหม่ (โปรแกรมบัญชี) ที่แตกต่างจา...
อ่าน : 11422

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
08/10/2561
การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใ...
อ่าน : 9776

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
15/05/2561
คลิกที่นี่ ---->> 
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Coaching
30/08/2561
สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทำความเ...
อ่าน : 3321

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก.ค.61)
10/07/2561
เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก...
อ่าน : 1173

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2560
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 7875

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 42173

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 7850

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 11870

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
09/02/2560
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...
อ่าน : 4893

โครงการบันดาลใจ 1/60
10/01/2560
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PA...
อ่าน : 6645

ปิดโปรแกรมเก่า
21/10/2559
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปร...
อ่าน : 3846

หนังสือแจ้งเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
02/06/2559
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการหารือจาก...
อ่าน : 10088

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559
31/03/2559
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ...
อ่าน : 5927

หนังสือเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
03/03/2559
เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ...
อ่าน : 7244

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
12/02/2559
คู่มือนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภ...
อ่าน : 4142

เอกสารการประชุมวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2559
01/02/2559
สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายท้องถิ่...
อ่าน : 3263

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 1
12/01/2559
เล่มที่ 1 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 5428

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 2
12/01/2559
เล่มที่ 2 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 3147

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านโครงการ/กิจกรรม)
06/01/2559
ยังมีอีก 830 กองทุนฯ ที่ยังไม่เคยบันทึกกิจกรรมเลย ...
อ่าน : 6560

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน)
06/01/2559
เรียน สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูล...
อ่าน : 6097

เพิ่ม User ระดับอำเภอ
04/12/2558
โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเ...
อ่าน : 1844

กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2559
29/09/2558
กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
อ่าน : 13069

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ รอบที่ 2/58
09/04/2558
ขอความร่วมมือให้ทุกกองทุนฯ ทำการประเมินกองทุนฯ แล้...
อ่าน : 14074

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน
17/09/2558
ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับกองทุนฯ โดยเ...
อ่าน : 10939

แจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลในระบบฯ
20/08/2558
จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล ยังพบว่า มีหลายๆกองทุนฯ ย...
อ่าน : 8809

แนะนำ หนังสือ "รู้หลัก รู้จัก และปรับใช้เครื่องมือทำงานกับชุมชน"
10/07/2558
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจาก...
อ่าน : 2903

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/06/2558
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง...
อ่าน : 6038

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำไตรมาส 2/58
17/04/2558
สรุปจากข้อมูลโปรแกรมกองทุน อปท.ของ สปสช. และสรุปบั...
อ่าน : 9251

Page กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
18/12/2557
ขณะนี้ ผมได้ทำการเปิด Page โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนหล...
อ่าน : 10134

ใบแทรกแก้ไขหน้า 87 ของคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
04/02/2558
เนื่องจากมีข้อความในผังการดำเนินงานกิจกรรมสลับตำแห...
อ่าน : 3681

การเข้าใช้งานโปรแกรม
26/03/2558
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้งานโปรแกรมที่ URL...
อ่าน : 3921

แจ้งการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี
30/01/2558
รายชื่อกองทุนฯ ที่ได้รับการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้น...
อ่าน : 2731

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า
06/10/2557
เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแ...
อ่าน : 65878

ด่วนที่สุด เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ของท่าน
26/11/2557
เนื่องจากเดือน ธันวาคมนี้ สปสช.จะทำการโอนเงินให้กอ...
อ่าน : 12878

ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
08/12/2557
ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
อ่าน : 2021

รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
04/12/2557
ขณะนี้มีกองทุนฯ เข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว 5,201 แห่ง...
อ่าน : 5604

การบันทึกข้อมูลการเงิน
20/11/2557
โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อการรายงานข้อมูล ของกองทุนฯ...
อ่าน : 9912

การบันทึกข้อมูลกิจกรรม
20/11/2557
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับกา...
อ่าน : 5714

การบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา
20/11/2557
เนื่องจากเป็นการตั้งต้นระบบโปรแกรมใหม่ ดังนั้นการบ...
อ่าน : 4627

คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
11/11/2557
ขอแนะนำ (ต้นฉบับ) คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเ...
อ่าน : 2945

กรณีบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด
07/11/2557
หากท่านทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด ให้ส่ง Email มาที่...
อ่าน : 3740

คู่มือ และวิธีการใช้งานโปรแกรมฯใหม่
17/09/2557
ก่อนการใช้งานโปรแกรมฯ รบกวน Download วิธีการใช้งาน...
อ่าน : 15525

แบบฟอร์มใบเบิกเงิน และแบบเสนอโครงการ
01/10/2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ให้ทุกกองท...
อ่าน : 12148

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557
29/09/2557
เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อ การปรับปรุงโปรแกรม ดังนั้น...
อ่าน : 8742

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกตัวแล้ว
17/09/2557
เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คึกคัก ปิดปร...
อ่าน : 3602