ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ LTC ได้ที่ Link https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTE1MQ==
14/01/2562
สามารถดาว์นโหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม กองทุนระบบกา...
อ่าน : 437

แนวทางการบันทึกโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดย (คุณปุณยนุช ปั้นเทศ)
08/01/2562
จากผู้ใช้งาน บวกกับประสบการณ์ในการทำงานกองทุนหลักป...
อ่าน : 944

Update_V2 คู่มือโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ EP 1 (โปรแกรมใหม่)
02/11/2561
1.เป็นการเริ่มระบบใหม่ (โปรแกรมบัญชี) ที่แตกต่างจา...
อ่าน : 10507

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
08/10/2561
การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใ...
อ่าน : 8808

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561
การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...
อ่าน : 14131

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
15/05/2561
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ...
อ่าน : 3778

อ่านทั้งหมด
Q: 174.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา มีหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินค่าบริการ LTC เกินวงเงินตามอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 173.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี เทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี มีหนังสือขอหารือ รพ.สต.แชแล ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการต้นสังกัด จะขอเบิกจ่ายงบกองทุนข้ามปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 172.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี รพ.เซกา จ.บึงกาฬ มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการ LTC (100,00 บาท)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 171.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม หารือ รพ.สต.ตาก้อง ได้รับงบ LTC ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 170.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.บ้านร้อง จ.ลำปาง ขอหารือการสนับสนุนเงินค่าบริการ LTC ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านร้อง ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 169.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.โคกก่อ จ.มหาสารคาม เขต 7 กรณี อปท. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง คสช. ทำให้ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกตามข้อ 12 (1) และสามารถแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 12 (8) ได้อีกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างไร และสามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลตำแหน่งอื่นเป็นกรรมการตามข้อด 12 (8) ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด