ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

Update_V2 คู่มือโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ EP 1 (โปรแกรมใหม่)
02/11/2561
1.เป็นการเริ่มระบบใหม่ (โปรแกรมบัญชี) ที่แตกต่างจา...
อ่าน : 7524

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
08/10/2561
การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใ...
อ่าน : 6809

ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2561
การเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอาย...
อ่าน : 13027

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
15/05/2561
คลิกที่นี่ ---->> ช่องทางการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับ...
อ่าน : 3385

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2560
#/เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
อ่าน : 13375

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง Coaching
30/08/2561
สามารถ Download เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงทำความเ...
อ่าน : 2829

อ่านทั้งหมด
Q: 163.หนังสือตอบข้อหารือ สสจ.ยโสธร กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยเหลือดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชม. ของกรมอนามัย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวฯ จ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 162.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี กรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ให้กับองค์กรหรือกลุ่มประชาชน โดยใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมแห่งเดียวกัน ควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาสนับสนุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 161. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี หารือการเสนอโครงการทันตกรรมเพิ่มทวีของโรงพยาบาลสมเด็จพระพรมราชเทวีฯ เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและฟันของนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีราชา สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 160. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสนับสนุนเงินกองทุนตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อจัดบริการ LTC ในรายที่มาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ อปท. แห่งอื่นได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 159.หนังสือตอบข้อหารือกรณี รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น หารือรายการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุและวิธีการตรวจภายถ่ายรังสี (Chest x-ray) ให้กับพระสงฆ์ สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 158.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี หารือการเสนอโครงการชาวดอนเจดีย์ร่วมใจป้องกันภัยทางน้ำและเด็กจมน้ำปี 2561 ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด