ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

175.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณี สตง. ท้วงการสมทบเงินของเทศบาลตำบลกวนวันปี 59 และ 60 โดยที่มีการ ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปีไว้ แต่ทำการเบิกจ่ายเกินวงเงินที่ได้ตั้งขออนุมัติเหลื่อมปีไว้ จึงเรียกเงินคืน จึงขอหารือการสมทบเงินปี 59 และ 60 และต้องส่งเงินคืนคลังหรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 11/02/2562 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2562 โดย Admin