ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

169.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.โคกก่อ จ.มหาสารคาม เขต 7 กรณี อปท. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง คสช. ทำให้ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกตามข้อ 12 (1) และสามารถแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 12 (8) ได้อีกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างไร และสามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลตำแหน่งอื่นเป็นกรรมการตามข้อด 12 (8) ได้หรือไม่


ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 27/12/2561 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27/12/2561 โดย Admin