ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

Q: 174.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณี เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จ.พังงา มีหนังสือหารือการเบิกจ่ายเงินค่าบริการ LTC เกินวงเงินตามอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท สามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 173.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี เทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี มีหนังสือขอหารือ รพ.สต.แชแล ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการต้นสังกัด จะขอเบิกจ่ายงบกองทุนข้ามปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 172.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณี รพ.เซกา จ.บึงกาฬ มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานงบค่าบริการ LTC (100,00 บาท)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 171.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ตาก้อง จ.นครปฐม หารือ รพ.สต.ตาก้อง ได้รับงบ LTC ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน จะต้องดำเนินการส่งเงินคืนกองทุนได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 170.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.บ้านร้อง จ.ลำปาง ขอหารือการสนับสนุนเงินค่าบริการ LTC ให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลบ้านร้อง ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 169.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.โคกก่อ จ.มหาสารคาม เขต 7 กรณี อปท. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตามคำสั่ง คสช. ทำให้ ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน จะสามารถปฏิบัติหน้าที่นายกตามข้อ 12 (1) และสามารถแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 12 (8) ได้อีกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างไร และสามารถแต่งตั้งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หรือบุคคลตำแหน่งอื่นเป็นกรรมการตามข้อด 12 (8) ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 168.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 กรณี ทน.ขอนแก่น หารือการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ทางเลือก อัตราเท่าใด ต้องปฏิบัติอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 167.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี ทม.ประจวบคีรีขันธ์ หารือการจัดจ้างพนักงานกองทุนฯ จ้างได้หรือไม่ สามารถใช้มติคณะกรรมการกองทุนออกระเบียบจ้างพนักงานขึ้นมาเฉพาะหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 166.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.เวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน หารือการมอบอำนาจของปลัด อปท. ให้รองปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการกองทุนฯ ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 165.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา หารือกรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม และมีสิทธิ UC แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพื้นที่อื่น จะสามารถสนับสนุนเงิน LTC ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 164.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีเทศบาลตำบลหัวทะเลหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับกลุ่มองค์กรประชาชน และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำเป็นต้องดำเนินงานอย่งเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่
A: เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 163.หนังสือตอบข้อหารือ สสจ.ยโสธร กรณีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ช่วยเหลือดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชม. ของกรมอนามัย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ลูกจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวฯ จ่ายค่าตอบแทนได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 162.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.พลูตาหลวง จ.ชลบุรี กรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ให้กับองค์กรหรือกลุ่มประชาชน โดยใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมแห่งเดียวกัน ควรใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาสนับสนุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 161. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี หารือการเสนอโครงการทันตกรรมเพิ่มทวีของโรงพยาบาลสมเด็จพระพรมราชเทวีฯ เพื่อส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากและฟันของนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีราชา สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 160. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลเมืองจันทนิมิต เข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสนับสนุนเงินกองทุนตำบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เพื่อจัดบริการ LTC ในรายที่มาอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองจันทนิมิต แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ อปท. แห่งอื่นได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 159.หนังสือตอบข้อหารือกรณี รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น หารือรายการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุและวิธีการตรวจภายถ่ายรังสี (Chest x-ray) ให้กับพระสงฆ์ สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 158.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี หารือการเสนอโครงการชาวดอนเจดีย์ร่วมใจป้องกันภัยทางน้ำและเด็กจมน้ำปี 2561 ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 157.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณีเทศบาลเมืองราชบุรีหารือการสนับสนุนโครงการตลาดเปิดท้ายถนนคฑาธรปลอดบุหรี่ ให้กับสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 156.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 กรณี อบต.ดอนข่อย จ.นครปฐม หารือการอนุมัติโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ให้กับชมรม อสม. โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ อสม. เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว จะเบิกจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งสตง. มีข้อเสนอแนะว่าการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวซ้ำซ้อนกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 155.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณี อบต.ป่ากลาง จ.น่าน หารือการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาการะบาดโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน โดยชมรม อสม. ซึ่งมีการจัดซื้อสเปรย์พ่นกำจัดยุงลายตัวแก่และโลชั่นทาผิวกันยุงกัด ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 154. หนังสือตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร กรณีสำนักอนามัย กรุงเทพฯ หารือการตีความ วินิจฉัย การจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
A: เป็นหนังสือตอบข้อหารือ "กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร" ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 153. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยกฐานะเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาล จะเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 152. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลนครระยอง หารือโครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาเซปักตะกร้อ โดยกลุ่มประชาชน สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 151.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลบางเมือง จ.สมุทรปราการ ไม่มีกรรมการกองทุนที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 150.หนังสือตอบข้อหารือ อบต.ตาเมียง จ.สุรินทร์ กรณีแนวทางการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลตาเมียง จ.สุรินทร์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 149.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีเทศบาลตำบลสันทรายหลวง หารือการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ทำได้หรือไม่ ครอบคลุมทุกสิทธิหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 148.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรัง สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 147.หนังสือตอบข้อหารือ เทศบาลตำบลหลวงศิริ จังหวัดชัยภูมิ หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการเล่นกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬา สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 146.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณี อบต.บางแก้ว หารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องดนตรี สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 145.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลตำบลหลักห้า จ.สมุทรสาคร หารือโครงการเตรียมความพร้อมและการดูแลก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุ โดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ซ้ำซ้อนกับการดูแลระยะยาวฯ LTC หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 144.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีสาธารณสุขอำเภอลำปาง หารือการจัดทำโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคปอด
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 143.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หารือการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุติดเตียงและคนพิการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 142.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีเทศบาลตำบลนาเหรง จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือการจัดหาวัสดุงบ LTC
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 141.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลทาสมชัย จังหวัดลำพูน หารือการขยายระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 140.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลเพื่อจัดบริการในเขตเทศบาล ซึ่งมีบุคคลไม่ใช่คนในพื้นที่ และการสนับสนุนโครงการออกกำลังกายที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 139.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนเทศบาลเมืองแพร่ หารือการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลในชุมชนที่มีประชากรแฝง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 138.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. วิชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง หารือแนวทางการรับเงินจ่ายเงินของศูนย์ฯ ตามข้อ 7(3)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 137.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีโรงพยาบาลโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ LTC
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 136.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 9 กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาหารือการจัดทำโครงการพัฒนาการเด็กฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 135.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 กรณีเทศบาลนครขอนแก่นหารือการจัดทำโครงการจัดการปัญหาการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเครือข่ายร้านยาคุณภาพ และโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ในชุมชนโนนทัน 6 โดยกลุ่ม อสม. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 134.หนังสือตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด หารือการรับเงิน การจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการที่จัดตั้งโดย อปท. มีแนวทางอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 133.หนังสือตอบข้อหารือกรณี สปสช.เขต 5 ราชบุรี หารือการโอนงบประมาณเพื่อจัดบริการ LTC ปี 2560 ของเทศบาลตำบลต้นคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 132.สปสช. เขต 1 กรณีเทศบาลเมืองแกนพัฒนาหารือค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 131.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครลำปางหารือแนวทางการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามประกาศฯ ข้อ 7(3)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 130.ตอบข้อหารือกรณีเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ขอชะลอการจ่ายเงินค่าบริการ LTC
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 129.ตอบข้อหารือกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน ไม่สมทบเงินเข้ากองทุนแต่ได้รับการจัดสรร จากกองทุน สปสช. จะสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 128.ตอบข้อหารือกองทุน อบต. พลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี กรณีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายรำวงย้อนยุค
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 127.ตอบข้อหารือสปสช. เขต ๑ กรณีกองทุน อบต.แม่นาเติง จ.แม่ฮ่องสอน จะสนับสนุนโครงการให้กับ อสม.ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 126.ตอบข้อหารือสาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อำนาจการลงนามอนุมัติโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 125.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีเทศบาลนครอุดรธานี ขอหารือการสนับสนุนโครงการให้กับสถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานีเพื่อจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 124.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีเทศบาลตำบลคลองพิไกร จังหวัดกำแพงเพชร ขอหารือไม่มีกองสาธารณสุขสามารถสนับสนุนเงินกองทุนตำบลตามข้อ 7(3) ตามคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการฯ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุได้หรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 123.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จังหวัดลำพูน ขอหารือแนวทางการจัดบริการโดยศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อสนับสนุนเงิน LTC สำหรับจ่ายค่าตอบแทน CG และค่าวัสดุ ตามแผนการดูแลรายบุคคล
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 122.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงพาคำ จ.เชียงราย สนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือด 7(3)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 121.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีเทศบาลเมืองศรีราชา สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับกลุ่มแกนนำเครือข่ายสุขภาพ 7(2)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 120.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนเทศบาลนครยะลา หารือการสนับสนุนเงิน LTC ให้กับศูนย์บริการฯ ของเทศบาล
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 119.หนังสือตอบข้อหารือสปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหนองแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี หารือรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 118.ตอบข้อหารือสปสช. เขต 1 เชีียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่การสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองโรค
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 117.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 12 กรณีโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง หารือเรื่อง CM ลาออกจากราชการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 116.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลนนทรีย์ จังหวัดตราด ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ไม่เพียงพอสามารถใช้งบปกติของ อปท. มาดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 115.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสุนนโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและมีการจัดซื้อคู่มือจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 114.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับทัตกรรมและมีการจัดซื้อและมอบอุปกรณ์แปรงสีฟันสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 113. หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี สนับสนุนโครงการพัฒนาข้อมูลสุขภาพในชุมชนสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 112.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช. เขต 1 กรณีกองทุนตำบลท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและมีการจัดซื้อยาสมุนไพรได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 111.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุน อบต.บ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง ในประเด็นการเบิกจ่ายค่าน้ำและเครื่องดื่มภายใต้โครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 110.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 8 กรณีการสนับสนุนโครงการของกองทุนเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูให้กับ รพ.สต.หมากเลื่อม ในประเด็นการขยายเวลาการดำเนินโครงการ การคืนเงินคงเหลือ และผู้รับผิดชอบโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 109.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดสูง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 108.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยวิธี Liquid Based Cytology โดยสนับสนุนให้กับสถานบริการสาธารณสุขสามารถสนับสนุนได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 107.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี กรณีกองทุนตำบลศรีชมพู จังหวัดบึงกาฬ สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 106.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีกองทุนตำบลพิชัยหารือการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและมีการจัดหาวัสดุ (สปสช.ได้ตอบข้อหารือประเด็นลักษณะดังกล่าวแล้ว)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 105.ตอบข้อหารือ อบต.ป่งไฮ กรณีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคงเหลือจากปีที่ผ่านมา ต้องขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 104.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่หารือการสนับสนุนงบกองทุนอบรม อสม. ตามหลักสูตรฟื้นฟู
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 103.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีอบต.เหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หารืองบค่าบริการ LTC คงเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุเสียชีวิต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 102.ตอบข้อหารือ อบต. ดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กรณีการรายงานงบค่าบริการ LTC ผ่านระบบออนไลด์ และแนวปฏิบัติการดำเนินของศูนย์ฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 101.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณี รพ.สต.บ้านเลี้ยว อำเภอปง จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่นอกพื้นที่ตำบลออย จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลออยได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 100.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองแพร่หารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 99.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ งดการสมทบปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากปีที่ผ่านมาสมทบเกินกว่าร้อยละ 60
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 98.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 5 ราชบุรี กรณีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามของดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 97.ตอบข้อหารือเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ขอหารือเกียวกับการจัดบริการ LTC โดยศูนย์ของเทศบาลและสามารถจัดหาอุปกรณ์/วัสดุได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 96.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีการจ่ายค่าพาหนะให้กับอาสาสมัครผู้เหลือดูแลคนพิการโดยชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 95.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณี อบต.พานทอง จังหวัดกำแพงเพชร หารือประเด็นศูนย์การศึกษานอกระบบฯ เป็นหน่วยงานอื่นหรือไม่ สามารถขอรับการสนับโครงการ 3 วัยพึ่งพาซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 94.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น กรณีการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศิลามาบรรจุเข้าในแผนงบประมาณและแผนพัฒนา 4 ปี ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 93.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลเมืองลำพูนหารือแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Caregiver)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 92.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง จังหวัดสุรินทร์ กรณีการถัวเฉลี่ยระหว่างรายการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามประกาศฯ ข้อ 7(4)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 91.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกรณีการสนับสนุนโครงการให้กับ รพ.สต.ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 90.ตอบข้อหารือเทศบาลนครปฐมกรณ๊การสนับสนุนโครงการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 89.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ หารือกรณีอัตราค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 88.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองจิก จะจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 87.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 สงขลา กรณีเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดพัทลุง หารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 86.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรามจะสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรามในโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 85.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็นรางวัลในโครงการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 84.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการในคณะกรรมการกองทุนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำสั่ง คสช. จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 83.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองหลุมหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 7(4) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 82.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีหารือการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนตามข้อ 8 วรรคสองหมายถึงพื้นที่ตามเขตการปกครองของกระทรวงหมาดไทยหรือเขตการให้บริการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 81.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก กรณี สสจ.เพชรบูรณ์ หารือแนวปฏิบัตตามประกาศฯ เกี่ยวับการเปิดบัญชีของศูนย์เด็กเล็ก กรณีการสนับสนุนหน่วยงานอื่น และกรณีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 80.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 สระบุรี แนวทางการบริหารจัดการกองทุนมีงบประมาณเหลือจ่ายเกิน 2 ปี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 79.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง หารือประเด็นเข้าร่วมดำเนินงาน LTC สามารถนำงบ LTC มาคำนวณรวมเป็นรายรับของกองทุนตาม 7(4) ของประกาศได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 78.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลนครสงขลาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณชีวิตผู้สูงอายุ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 77.ตอบข้อหารือการให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลนครรังสิต (การใช้งบกองทุนตำบลและ LTC จัดซื้อแพมเพิส)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 76.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 4 กรณีการเปิดบัญชีใหม่โดยโรงพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 75.ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 74.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในการสนับสนุนงบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) กรณีที่พื้นที่ไม่มีศูนย์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 73.ตอบข้อหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวปลวก จังหวัดสระบุรี การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
A:  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 72.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 71.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลท่าลานกรณีการสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัวตามประกาศฯ 7(1)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 70.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วกรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการตั้งให้ข้อสังเกตเรื่องการประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อเสื้อ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 69.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลเนื่องเขตกรณีกลุ่มองค์กรประชาชนดำเนินโครงการส่งเสริมออกกำลังกายผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 68.ตอบข้อหารือเทศบาลตำบลบางเมืองกรณีชมรม อสม.ดำเนินการจัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์โดยจ้างเหมาโรงพยาบาลได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 67.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีเทศบาลตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. 2559 จะสามารถสนับสนุนบุคคลนอกพื้นที่ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 66.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีการจัดทำโครงการตรวจประเมิน คัดกรอง และแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กัับผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางปะอิน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 65.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 กรณีสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลเมืองสระบุรี และการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ64.ตอบข้อหารือกรณีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เทศบาลนครรังสิต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 63.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีหน่วยบริการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 62.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: ุ61.หนังสือตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขอเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 60.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการเต้นแอโรบิคสร้างเสริมสุขภาพประชาชนฯ จำนวน 4 โครงการของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 59.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการเบิกจ่ายเงินจัดซื้อเสื้อโปโลขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 58.ตอบข้อหารือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยกรณีการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศฯ ข้อ 7(2)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 57.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 56.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ประสงค์ขอเข้าร่วมดำเนินงาน LTC จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 55.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 12 กรณีเทศบาลตำบลปะลุรู จังนราธิวาส เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของ อสม. กับค่าตอบแทน CG ในคราวเดียวกัน
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 54.ตอบข้อหารือกรณีชมรมผู้สูงอายุขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางตาเถร จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินโครงการตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 53.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาสามารถเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของ สปสช. ได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 52.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 51.หนังสือตอบข้อหารือสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 50.หนังสือตอบข้อหารือการออกหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของอบต.ตาอ็อง จ.สรุินทร์
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 49.ตอบข้อหารือการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ สำหรับโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมของเทศบาลนครหาดใหญ่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 48.ตอบข้อหารือการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง จังหวัดสงขลา
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 47.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดทำโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพประชาชนประชาชนนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดำเนินการได้หรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 46.หนังสือตอบข้อหารือกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิตขอหารือการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมใดให้กับชมรม อสม. การอบรมพัฒนาศักยภาพ และการคัดครองสุขภาพตามกลุ่มวัยสามารถดำเนินการได้ทุกสิทธิหรือไม่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 45.ตอบข้อหารือสปสช.เขต 6 ระยอง กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้กับพระภิกษุ สามเณร
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 44.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 4 สระบุรี กรณีปลัดไม่ลงนามในใบเบิกเงินและเอกสารต่างที่เกียวข้องกับการขอรับการสนับสนุนโครงการจากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 43.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับหน่วยบริการในพื้นที่ตามประกาศฯ ข้อ 7(1)
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 42.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 41.ตอบข้อหารือกรณีการสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร จังหวัดชุมพร
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 40.ตอบข้อหารือแนวทางการชดใช้คืนเงินในการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลุกดู่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 39.ตอบข้อหารือกรณีแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ของเทศบาลนครรังสิต
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 38.ตอบข้อหารือกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปีของกองทุนฯ เทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 37.ตอบข้อหารือกรณีโรงพยาบาลชลประทานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการคัดกรองและดูแลสุขภาพผู้รับบริการสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 36.ตอบข้อหารือการใช้เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้่นที่
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 35.ตอบข้อหารือกรณีการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทาสบเส้า จังหวัดลำพูน
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 34.หนังสือตอบข้อหารือการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นอกเวลาราชการ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 33.หนังสือตอบข้อหารือการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของเทศบาลนครรังสิต
A: รายละเอียดตามแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 32.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อจัดหาตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านของกองทุนฯ เทศบาลตำบลสามกอ
A: รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 31.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กรณีการเบิกจ่ายเงินในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามนโยบาย "ทีมหมอครอบครัว" (Family Care Team) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 30.ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่ลูกจ้างกองทุนฯ ได้หรือไม่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 29.ตอบข้อหารือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครปฐม จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ ในการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 28.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 27.ตอบข้อหารือกรณีกองทุนเทศบาลนครรังสิตหารือเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ภายใต้ประกาศฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 26.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีเทศบาลตำบลไชยวานขอหารือความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และปลัดไม่ยอมลงนาม ไม่มอบอำนาจในการลงนามในใบเบิกเงินจากกองทุนฯ จะมีแนวทางปฏบัติอย่างไร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 25.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีกองทุนฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจาก อปท.ตามการตีความตามหนังสือกระทรวงการคลัง
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 24.ตอบข้อหารือสาธารณสุขจังหวัดเลย กรณีโรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย หารือแนวทางปฏิบัติในการเงินกองทุนฯ จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 23.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 ระยอง กรณีการใช้เงินกองทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 22.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ กรณีเทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หารือเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 21.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 7 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนฯ แล้วไม่ดำเนินงานตามโครงการและไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 20.ตอบข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีการจ้างลูกจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองหลังสวน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 19.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 18.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 3 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ขออนุมัติจากกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 17.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.บ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอหารือแนวทางการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและการรายงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 16.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การใช้เงินกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 7(4) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2557
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 15.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินพระหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อ ๗(๓) ของประกาศฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 14.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครภูเก็ต กรณีการใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าว
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 13.ตอบข้อหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานทางธุรการและเอกสารกองทุน
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 12.ตอบข้อหารือการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขาวเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองขาว
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 11.ตอบข้อหารือ สปสช. เขต 6 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุขขอหารือกรณีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และการจ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานจ้างของกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 10.ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 9.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีการลงนามในแบบฟอร์มใบเบิกเงินและกรณีกองคลังไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน สปสช. รวมถึงใบเบิกเงินและเอกสารต่างๆ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากนำ้ชุมพร
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 8.ตอบข้อหารือนายอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี กรณีการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในส่วนการคัดเลือกกรรมการที่มาจากผุ้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน กรณี อบต.
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 7.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงมอก ขอหารือแนวทางในการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 6.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 8 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพรเจริญ หารือประเด็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 5.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 11 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางไทร ขอหารือตามประกาศฯ ข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 4.6
A: ตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ


Q: 4.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 10 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ระเว ขอหารือปัญหาการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางการเบิกงบประมาณกองทุนฯ โดยมีการเบิกจ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ในห้วงเวลาปีงบประมาณ 2556-2557
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 3.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงยางคกขอหารือการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ภายหลังจากคณะกรรมการพัฒนาและติดตามเยี่ยมกองทุนฯ หรือทีมพัฒนากองทุนสุขภาพตำบล (ครู ข.) ติดตามเยี่ยมพัฒนากองทุนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 2.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองควาย ขอหารือเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาวัสดุที่มีลักษณะเป็นครุภัณฑ์ของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
A: ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
Q: 1.ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 1 กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ขอหารือประเด็นความชัดเจนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ในความดูแลของชุมชนชำรุดจะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้งบซ่อมบำรุงหมวดบริหารกองทุนฯ หรือควรใช้หลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2556 ที่ให้วัสดุที่มีลักษณะครุภัณฑ์อยู่ในความดูแลของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน
A:  

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ