ประกาศ!!! ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ให้ไปบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมใหม่ โดยโปรแกรมเดิมจะมีเมนูช่องทางเข้าให้

ติดต่อเรา

สำนักงาน ชื่อ-สกุล อีเมล์ โทรศัพท์
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง นายอาทิตย์ วสุรัตน์ athit.v@nhso.go.th 090-1975125
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ นายประมวล ปาละก้อน pramuan.p@nhso.go.th 089-8509802
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก นายนพดล พุ่มยิ้ม noppadon.p@nhso.go.th 089-6395539
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ นายพนมศักดิ์ เอมอยู่ Phanomsak.e@nhso.go.th 089-9615246
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี นายประพจน์ บุญมี Prapot.b@nhso.go.th 084-4390145
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี นางกิริยา ลาภเจริญวงศ์  kiriya.l@nhso.go.th 084-4390143
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง นายอัษฎาวุธ สาระสิทธิ์ adsadawut.s@nhso.go.th 084-5441004
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง poramete.p@nhso.go.th 090-1975209
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี นายสกุล วันศรี sakul.w@nhso.go.th 084-4390121
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา นายสวัสดิ์ชัย คล้ายทอง swatchai.k@nhso.go.th 090-1975226
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์  somboon.p@nhso.go.th 086-7231669
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฏร์ธานี นายเชาวลิต ลิบน้อย  chaowalit.l@nhso.go.th 098-2797706 
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา นายสมชาย ละอองพันธุ์ somchai.l@nhso.go.th 086-6940954
       
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง สนับสนุนทางเทคนิค IT Helpdesk Ithelpdesk@nhso.go.th 1330 กด 5 แล้วกด 3