หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุน รายงานสำหรับผู้บริหาร สปสช./อปท.
เกี่ยวกับกองทุน > เป้าหมาย

                เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยไว้ดังต่อไปนี้
            ปี  2549             องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลนำร่อง จำนวน 800 แห่ง ทั่วประเทศ (อำเภอละ 1 แห่ง)
            ปี  2550 -2551    องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ที่มีความพร้อม
            ปี  2551-2552     องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ทุกแห่ง