หน้าหลัก เกี่ยวกับกองทุน รายงานสำหรับผู้บริหาร สปสช./อปท.
ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมเก่าได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรณีมีปัญหาด้านการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ IT helpdesk 0-2141-4200
(E-mail : ithelpdesk@nhso.go.th)

อปท
สปสช.

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน โดยชุมชน

thumbnailสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร ดำเนินงาน และบริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ  โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ
  1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด
  2. ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557คลิกดาวน์โหลด
  3. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด
  4. เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (เพิ่มเติม) คลิกดาวน์โหลด
  5. Artwork คู่มือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด
  6. แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด
  7. แบบฟอร์มเบิกเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด
  8. วิธีการใช้งานโปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ Version ใหม่ คลิกดาวน์โหลด
คลิป วิดีโอ กองทุน
ความร่วมมือ