อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
กลุ่มที่ 1 = กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มที่ 2 = กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มที่ 3 = กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มที่ 4 = กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มที่ 5.1 = กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 5.2 = กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มที่ 6 = กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มที่ 7 = กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กลุ่มอื่นๆ = สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ และกลุ่มอื่นๆ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย รายเขต

ลำดับ เขต กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5.1 กลุ่มที่ 5.2 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มอื่นๆ รวม
1 เชียงใหม่ 1,283 5,666 7,557 10,140 8,756 2,673 1,716 25,410 7,885 71,299
2 พิษณุโลก 659 2,140 3,229 2,283 2,886 1,023 491 6,608 3,171 22,544
3 นครสวรรค์ 654 2,651 3,659 2,020 2,972 1,126 668 6,399 3,359 23,543
4 สระบุรี 832 2,518 4,126 2,474 4,191 1,787 948 10,155 3,128 30,258
5 ราชบุรี 820 2,799 4,422 2,723 3,990 1,350 676 9,006 3,027 28,866
6 ระยอง 1,114 3,804 6,766 4,049 4,110 1,644 1,104 13,673 3,796 40,152
7 ขอนแก่น 1,194 5,480 7,404 6,856 6,171 2,464 1,331 23,014 4,595 58,667
8 อุดรธานี 1,426 4,571 6,137 5,078 4,130 2,335 767 14,948 6,174 45,679
9 นครราชสีมา 2,141 7,822 11,870 7,646 6,808 2,711 1,614 24,198 5,568 70,637
10 อุบลราชธานี 1,241 3,990 5,915 4,766 3,924 1,797 629 13,543 3,652 39,557
11 สุราษฏร์ธานี 1,055 3,108 4,999 4,087 4,241 1,587 792 10,409 3,126 33,522
12 สงขลา 904 2,212 2,567 1,761 1,978 710 543 5,050 1,635 17,423
รวม 13,323 46,761 68,651 53,883 54,157 21,207 11,279 162,413 49,116 482,147

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด