อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
กลุ่มที่ 1 = กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด
กลุ่มที่ 2 = กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
กลุ่มที่ 3 = กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่มที่ 4 = กลุ่มวัยทำงาน
กลุ่มที่ 5.1 = กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 5.2 = กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
กลุ่มที่ 6 = กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ
กลุ่มที่ 7 = กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง
กลุ่มอื่นๆ = สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ และกลุ่มอื่นๆ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย รายเขต

ลำดับ เขต กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5.1 กลุ่มที่ 5.2 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มอื่นๆ รวม
1 เชียงใหม่ 1,328 5,882 7,881 10,453 9,022 2,743 1,775 26,602 8,231 74,130
2 พิษณุโลก 689 2,305 3,529 2,472 3,057 1,071 520 7,095 3,329 24,121
3 นครสวรรค์ 682 2,917 3,999 2,200 3,183 1,187 705 6,809 3,573 25,290
4 สระบุรี 860 2,627 4,343 2,545 4,380 1,878 979 10,652 3,292 31,655
5 ราชบุรี 861 3,052 4,782 2,930 4,222 1,439 708 9,741 3,259 31,047
6 ระยอง 1,133 3,870 6,948 4,113 4,252 1,666 1,114 13,963 3,871 41,022
7 ขอนแก่น 1,215 5,610 7,529 7,068 6,314 2,495 1,351 23,474 4,689 59,903
8 อุดรธานี 1,535 4,995 6,735 5,562 4,462 2,477 794 16,194 6,623 49,490
9 นครราชสีมา 2,248 8,256 12,455 7,941 7,035 2,814 1,641 25,403 5,847 73,899
10 อุบลราชธานี 1,296 4,251 6,319 5,159 4,150 1,892 655 14,553 3,905 42,280
11 สุราษฏร์ธานี 1,088 3,276 5,278 4,263 4,378 1,635 811 10,868 3,234 34,949
12 สงขลา 904 2,206 2,567 1,761 1,978 710 543 5,050 1,635 17,417
รวม 13,839 49,247 72,365 56,467 56,433 22,007 11,596 170,404 51,488 505,203

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด