กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 คลองหลวง 157 260 28 30 4 479
2 ธัญบุรี 184 282 66 137 5 674
3 เมืองปทุมธานี 472 247 69 48 7 843
4 ลาดหลุมแก้ว 124 121 38 40 6 329
5 ลำลูกกา 283 467 56 89 4 899
6 สามโคก 186 138 34 81 5 444
7 หนองเสือ 113 70 12 43 4 242
รวม 1,519 1,585 303 468 35 3,910

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด