กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 คลองหลวง 168 297 31 30 6 532
2 ธัญบุรี 223 341 76 140 5 785
3 เมืองปทุมธานี 566 305 90 59 8 1,028
4 ลาดหลุมแก้ว 154 128 42 45 6 375
5 ลำลูกกา 323 528 64 108 6 1,029
6 สามโคก 233 162 42 96 7 540
7 หนองเสือ 129 89 13 44 4 279
รวม 1,796 1,850 358 522 42 4,568

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด