กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 คลองหลวง 133 225 19 26 3 406
2 ธัญบุรี 159 256 57 126 3 601
3 เมืองปทุมธานี 412 209 64 43 7 735
4 ลาดหลุมแก้ว 108 85 32 36 5 266
5 ลำลูกกา 260 409 55 81 4 809
6 สามโคก 181 137 34 74 5 431
7 หนองเสือ 120 67 11 40 4 242
รวม 1,373 1,388 272 426 31 3,490

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด