อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายอำเภอ

ลำดับ อำเภอ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 คลองหลวง 177 328 32 32 6 575
2 ธัญบุรี 244 404 79 146 6 879
3 เมืองปทุมธานี 608 320 96 65 9 1,098
4 ลาดหลุมแก้ว 161 135 36 46 5 383
5 ลำลูกกา 332 561 64 108 6 1,071
6 สามโคก 220 181 44 103 7 555
7 หนองเสือ 134 101 15 45 4 299
รวม 1,876 2,030 366 545 43 4,860

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด