อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายเขต

ลำดับ เขต ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 เชียงใหม่ 16,587 37,151 9,796 8,334 2,258 74,134
2 พิษณุโลก 7,970 9,773 2,756 3,342 279 24,122
3 นครสวรรค์ 6,787 10,740 3,754 3,623 389 25,293
4 สระบุรี 11,914 11,882 3,844 3,257 758 31,656
5 ราชบุรี 12,786 11,351 3,161 3,256 493 31,047
6 ระยอง 14,519 16,621 5,062 3,859 961 41,022
7 ขอนแก่น 15,581 28,627 9,091 4,780 1,818 59,905
8 อุดรธานี 18,179 18,014 5,740 6,696 862 49,492
9 นครราชสีมา 21,476 35,039 9,701 5,863 1,807 73,899
10 อุบลราชธานี 15,943 16,156 5,445 3,961 775 42,281
11 สุราษฏร์ธานี 13,736 13,885 3,541 3,236 550 34,950
12 สงขลา 6,893 6,570 1,886 1,668 393 17,417
รวม 162,371 215,809 63,777 51,875 11,343 505,218

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด