อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม รายเขต

ลำดับ เขต ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 เชียงใหม่ 16,110 35,555 9,454 7,985 2,187 71,299
2 พิษณุโลก 7,508 9,017 2,571 3,189 257 22,544
3 นครสวรรค์ 6,414 9,937 3,448 3,402 342 23,543
4 สระบุรี 11,385 11,332 3,717 3,092 731 30,258
5 ราชบุรี 11,989 10,451 2,924 3,023 479 28,866
6 ระยอง 14,264 16,191 4,981 3,776 940 40,152
7 ขอนแก่น 15,278 27,984 8,936 4,682 1,779 58,667
8 อุดรธานี 16,812 16,503 5,305 6,242 816 45,679
9 นครราชสีมา 20,767 33,272 9,267 5,582 1,736 70,637
10 อุบลราชธานี 15,088 14,927 5,121 3,700 720 39,557
11 สุราษฏร์ธานี 13,272 13,225 3,375 3,126 522 33,522
12 สงขลา 6,893 6,570 1,892 1,668 393 17,423
รวม 155,780 204,964 60,991 49,467 10,902 482,147

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด