อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณตามประเภทกิจกรรม รายอำเภอ ตามปีงบประมาณ 2559

ลำดับ อำเภอ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 คลองหลวง 10,099,577.00 4,140,625.00 1,215,982.00 2,030,550.00 30,000.00 17,516,734.00
2 ธัญบุรี 7,231,104.00 3,351,605.00 3,266,760.00 1,345,466.00 200,000.00 15,394,935.00
3 เมืองปทุมธานี 9,190,105.00 2,954,763.00 331,525.00 824,710.00 144,640.00 13,445,743.00
4 ลาดหลุมแก้ว 1,547,817.00 2,199,193.00 648,218.00 411,722.00 100,000.00 4,906,950.00
5 ลำลูกกา 6,995,042.80 4,667,257.00 1,382,461.00 3,405,080.00 0.00 16,449,840.80
6 สามโคก 2,215,129.40 1,225,545.00 436,245.00 477,145.00 86,200.00 4,440,264.40
7 หนองเสือ 2,002,109.00 838,067.00 425,150.00 365,210.00 250,000.00 3,880,536.00
รวม 39,280,884.20 19,377,055.00 7,706,341.00 8,859,883.00 810,840.00 76,035,003.20

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่ออำเภอเพื่อดูรายละเอียด