ประกาศ!!! โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูล รายงานต่างๆ ของปีงบประมาณ 61 ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ตุลาคม 2561 นี้ เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมใหม่

รายงานสรุปจำนวนการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณตามประเภทกิจกรรม รายกองทุน ตามปีงบประมาณ 2560

ลำดับ กองทุน ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 L6608 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โขงเจียม 412,195.00 180,000.00 14,550.00 0.00 0.00 606,745.00
2 L6609 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.นาโพธิ์กลาง 105,650.00 126,000.00 25,000.00 0.00 0.00 256,650.00
3 L6610 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแสงใหญ่ 50,108.00 68,958.00 90,800.00 23,600.00 37,150.00 270,616.00
4 L6612 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยยาง 115,600.00 227,600.00 77,000.00 52,000.00 0.00 472,200.00
5 L7689 กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม 129,900.00 58,000.00 70,720.00 33,400.00 20,000.00 312,020.00
6 L9030 กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยไผ่ 83,825.00 138,859.00 100,015.00 51,000.00 10,000.00 383,699.00
รวม 897,278.00 799,417.00 378,085.00 160,000.00 67,150.00 2,301,930.00