อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองทุนฯ

ปีงบประมาณ


ดาวน์โหลด
นิยามศัพท์
ประเภทที่ 1 = สนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
ประเภทที่ 2 = สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
ประเภทที่ 3 = สนับสนุนศูนย์ เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
ประเภทที่ 4 = สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุนฯ
ประเภทที่ 5 = สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาด/ภัยพิบัติ

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของการสนับสนุนงบประมาณตามประเภทกิจกรรม รายเขต

ลำดับ เขต ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 รวม
1 เชียงใหม่ 392,646,608.70 680,176,756.68 202,769,821.51 169,701,983.92 83,324,026.44 1,528,655,197.25
2 พิษณุโลก 235,832,532.21 269,743,184.33 69,104,653.69 55,107,065.83 13,505,326.08 643,346,562.14
3 นครสวรรค์ 226,765,740.30 310,376,058.72 101,537,445.35 55,590,731.80 15,617,242.50 709,887,218.67
4 สระบุรี 609,678,765.66 435,039,092.61 150,632,538.95 132,075,519.76 35,112,742.56 1,362,616,799.89
5 ราชบุรี 437,626,707.83 370,671,922.57 101,849,060.25 95,663,159.37 25,288,409.41 1,031,099,259.43
6 ระยอง 816,595,071.51 637,259,520.98 183,898,401.30 160,661,887.65 62,520,140.51 1,860,935,021.95
7 ขอนแก่น 391,283,241.40 543,459,798.45 209,685,194.90 155,303,933.01 46,662,188.93 1,346,505,856.69
8 อุดรธานี 521,198,972.41 386,027,739.12 128,740,078.46 97,513,841.84 29,632,638.57 1,163,113,270.40
9 นครราชสีมา 588,238,850.05 742,818,164.92 232,430,846.38 176,687,107.80 71,671,290.89 1,811,874,512.04
10 อุบลราชธานี 391,110,864.45 271,557,605.97 111,299,261.98 68,183,552.87 22,784,091.93 864,935,377.20
11 สุราษฏร์ธานี 474,983,579.54 405,467,134.50 110,683,785.91 92,655,927.02 28,436,127.45 1,112,250,054.42
12 สงขลา 248,312,143.60 192,736,973.51 56,185,276.25 59,315,535.26 17,931,748.60 574,554,402.22
รวม 5,334,273,077.66 5,245,333,952.36 1,658,816,364.93 1,318,460,246.13 452,485,973.87 14,009,773,532.30

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด