อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

รายงานสรุปจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าใช้งานโปรแกรมฯ
ดาวน์โหลด

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของอปท.ที่เข้าใช้งานโปรแกรม

ลำดับ เขต อปท.ทั้งหมด อปท.ที่เข้าร่วมกองทุน คงเหลือยังไม่เข้าร่วม
1 เชียงใหม่ 814 813 (99.88%) 1 (0.12%)
2 พิษณุโลก 466 465 (99.79%) 1 (0.21%)
3 นครสวรรค์ 454 454 (100.00%) 0 (0.00%)
4 สระบุรี 649 646 (99.54%) 3 (0.46%)
5 ราชบุรี 690 687 (99.57%) 3 (0.43%)
6 ระยอง 579 578 (99.83%) 1 (0.17%)
7 ขอนแก่น 718 718 (100.00%) 0 (0.00%)
8 อุดรธานี 716 716 (100.00%) 0 (0.00%)
9 นครราชสีมา 855 855 (100.00%) 0 (0.00%)
10 อุบลราชธานี 658 658 (100.00%) 0 (0.00%)
11 สุราษฏร์ธานี 559 559 (100.00%) 0 (0.00%)
12 สงขลา 617 617 (100.00%) 0 (0.00%)
รวมทั้งหมด 7,775 7,766 (99.88%) 9 (0.12%)

หมายเหตุ: คลิกที่ชื่อเขตเพื่อดูรายละเอียด