รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 ชัยภูมิ 0.00 0.00 43,005,915.00 0.00
2 นครราชสีมา 0.00 0.00 109,106,460.00 0.00
3 บุรีรัมย์ 0.00 0.00 56,532,735.00 0.00
4 สุรินทร์ 0.00 0.00 49,111,965.00 0.00
รวม 0.00 0.00 257,757,075.00 0.00