รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 นครพนม 0.00 27,157,005.00 0.00 242,775.00
2 บึงกาฬ 0.00 13,084,290.00 637,695.00 1,338,030.00
3 เลย 0.00 21,094,650.00 0.00 4,573,350.00
4 สกลนคร 0.00 42,260,760.00 927,045.00 1,200,465.00
5 หนองคาย 0.00 16,637,805.00 240,030.00 3,821,850.00
6 หนองบัวลำภู 0.00 18,161,865.00 0.00 615,015.00
7 อุดรธานี 0.00 57,382,515.00 439,515.00 4,548,555.00
รวม 0.00 195,778,890.00 2,244,285.00 16,340,040.00