รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 กาฬสินธุ์ 0.00 0.00 37,144,440.00 0.00
2 ขอนแก่น 0.00 0.00 72,938,340.00 0.00
3 มหาสารคาม 0.00 0.00 37,249,920.00 0.00
4 ร้อยเอ็ด 0.00 0.00 48,883,635.00 0.00
รวม 0.00 0.00 196,216,335.00 0.00