รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 จันทบุรี 0.00 21,672,045.00 1,120,050.00 0.00
2 ฉะเชิงเทรา 0.00 21,743,955.00 4,359,420.00 420,255.00
3 ชลบุรี 0.00 37,792,395.00 12,866,985.00 0.00
4 ตราด 0.00 9,336,240.00 744,525.00 0.00
5 ปราจีนบุรี 0.00 14,531,715.00 4,033,350.00 226,485.00
6 ระยอง 0.00 20,750,985.00 1,465,290.00 318,555.00
7 สมุทรปราการ 0.00 14,502,465.00 12,981,960.00 3,815,595.00
8 สระแก้ว 0.00 21,268,845.00 3,140,595.00 186,480.00
รวม 0.00 161,598,645.00 40,712,175.00 4,967,370.00