รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 กาญจนบุรี 0.00 0.00 25,015,230.00 0.00
2 นครปฐม 0.00 0.00 25,570,890.00 0.00
3 ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00 20,129,760.00 0.00
4 เพชรบุรี 0.00 0.00 10,420,380.00 0.00
5 ราชบุรี 0.00 0.00 27,924,930.00 0.00
6 สมุทรสงคราม 0.00 0.00 3,737,610.00 0.00
7 สมุทรสาคร 0.00 0.00 1,775,025.00 0.00
8 สุพรรณบุรี 0.00 0.00 21,217,770.00 0.00
รวม 0.00 0.00 135,791,595.00 0.00