รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 นครนายก 0.00 4,498,965.00 0.00 1,592,955.00
2 นนทบุรี 0.00 14,728,545.00 0.00 1,094,130.00
3 ปทุมธานี 0.00 22,558,635.00 0.00 6,148,035.00
4 ลพบุรี 0.00 12,605,265.00 0.00 4,018,185.00
5 สระบุรี 0.00 9,922,140.00 0.00 4,478,715.00
6 สิงห์บุรี 0.00 4,873,590.00 0.00 1,513,215.00
7 อยุธยา 0.00 13,477,590.00 0.00 5,080,995.00
8 อ่างทอง 0.00 6,174,675.00 0.00 1,693,305.00
รวม 0.00 88,839,405.00 0.00 25,619,535.00