รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 กำแพงเพชร 0.00 0.00 26,474,400.00 944,730.00
2 ชัยนาท 0.00 0.00 11,900,430.00 1,547,685.00
3 นครสวรรค์ 0.00 0.00 31,395,510.00 5,522,715.00
4 พิจิตร 0.00 0.00 18,195,255.00 1,631,610.00
5 อุทัยธานี 0.00 0.00 12,530,340.00 479,610.00
รวม 0.00 0.00 100,495,935.00 10,126,350.00