รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 ตาก 0.00 0.00 15,861,645.00 1,361,340.00
2 พิษณุโลก 0.00 0.00 19,789,515.00 5,227,785.00
3 เพชรบูรณ์ 0.00 0.00 32,108,715.00 3,143,970.00
4 สุโขทัย 0.00 0.00 17,454,420.00 2,710,845.00
5 อุตรดิตถ์ 0.00 0.00 13,909,815.00 612,450.00
รวม 0.00 0.00 99,124,110.00 13,056,390.00