รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 ตรัง 0.00 0.00 18,931,095.00 0.00
2 นราธิวาส 0.00 0.00 27,397,035.00 363,465.00
3 ปัตตานี 0.00 0.00 24,043,050.00 270,225.00
4 พัทลุง 0.00 0.00 21,430,755.00 0.00
5 ยะลา 0.00 0.00 19,227,915.00 0.00
6 สงขลา 0.00 0.00 39,407,670.00 2,215,980.00
7 สตูล 0.00 0.00 13,107,645.00 0.00
รวม 0.00 0.00 163,545,165.00 2,849,670.00