รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 กระบี่ 0.00 0.00 14,290,560.00 230,670.00
2 ชุมพร 0.00 0.00 18,360,990.00 864,180.00
3 นครศรีธรรมราช 0.00 0.00 45,797,715.00 3,982,095.00
4 พังงา 0.00 0.00 8,781,120.00 287,100.00
5 ภูเก็ต 0.00 0.00 7,340,310.00 2,340,720.00
6 ระนอง 0.00 0.00 2,915,145.00 117,495.00
7 สุราษฏร์ธานี 0.00 0.00 29,683,350.00 3,259,800.00
รวม 0.00 0.00 127,169,190.00 11,082,060.00