รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 มุกดาหาร 0.00 13,933,440.00 0.00 0.00
2 ยโสธร 0.00 18,158,535.00 0.00 1,387,935.00
3 ศรีสะเกษ 0.00 45,514,305.00 0.00 4,624,560.00
4 อำนาจเจริญ 0.00 14,352,975.00 0.00 219,690.00
5 อุบลราชธานี 0.00 69,354,495.00 0.00 1,925,055.00
รวม 0.00 161,313,750.00 0.00 8,157,240.00