รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 เชียงราย 0.00 0.00 46,354,185.00 0.00
2 เชียงใหม่ 0.00 0.00 69,965,190.00 0.00
3 น่าน 0.00 0.00 18,487,530.00 0.00
4 พะเยา 0.00 0.00 19,276,695.00 0.00
5 แพร่ 0.00 0.00 16,948,935.00 0.00
6 แม่ฮ่องสอน 0.00 0.00 9,607,005.00 0.00
7 ลำปาง 0.00 0.00 26,141,175.00 0.00
8 ลำพูน 0.00 0.00 18,203,040.00 0.00
รวม 0.00 0.00 224,983,755.00 0.00