รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

รายงานการโอนเงินจาก สปสช.

ปีงบประมาณ

รายงานการโอนเงินจาก สปสช. รายเขต ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ เขต เงินโอนจาก สปสช.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หลังไตรมาส 1
1 เชียงใหม่ 0.00 0.00 224,983,755.00 0.00
2 พิษณุโลก 0.00 0.00 99,124,110.00 13,056,390.00
3 นครสวรรค์ 0.00 0.00 100,495,935.00 10,126,350.00
4 สระบุรี 0.00 88,839,405.00 0.00 25,619,535.00
5 ราชบุรี 0.00 0.00 135,791,595.00 0.00
6 ระยอง 0.00 161,598,645.00 40,712,175.00 4,967,370.00
7 ขอนแก่น 0.00 0.00 196,216,335.00 0.00
8 อุดรธานี 0.00 195,778,890.00 2,244,285.00 16,340,040.00
9 นครราชสีมา 0.00 0.00 257,757,075.00 0.00
10 อุบลราชธานี 0.00 161,313,750.00 0.00 8,157,240.00
11 สุราษฏร์ธานี 0.00 0.00 127,169,190.00 11,082,060.00
12 สงขลา 0.00 0.00 163,545,165.00 2,849,670.00
รวม 0.00 607,530,690.00 1,348,039,620.00 92,198,655.00