ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโปรแกรมเก่า

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปรแกรมกองทุนฯ อปท. (ตัวเก่า) ดังนั้นจึงข้อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าว ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59 จึงเรียนมาเพื่อทราบประกาศเมื่อวันที่ 21/10/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21/10/2559 โดย Admin