ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

คู่มือนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในการดูแล และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชากรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่ม คนพิการ รวมทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในระดับตำ บลและพื้นที่ชุมชน ซึ่งคาดหวังให้แกนนำ ชุมชน หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาสุขภาพ โดยเฉพาะคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบในการพัฒนาแผนงาน หรือโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 12/02/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 12/02/2559 โดย Admin