ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 1

เล่มที่ 1 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับ พื้นที่ 1 มีสาระสำคัญดังนี้ ?? องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน มีเนื้อหา เกี่ยวกับ แนวคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องดูแล บทบาทหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ?? เมนูสร้างเสริมสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ ความเสี่ยงและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของหญิงตั้งครรภ์ แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงในระยะหลังคลอด ความเสี่ยงและปัญหา สุขภาพที่สำคัญของมารดาหลังคลอด ตัวชี้วัดที่ควรรู้ แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด โครงการนำทางสู่เมนูสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด ?? เมนูสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-5 ปี) สถานการณ์สุขภาพ ความเสี่ยง และปัญหา สุขภาพที่สำคัญของเด็กปฐมวัย ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัย แนวทางการดูแลเด็ก ปฐมวัย โครงการนำทางสู่เมนูสุขภาพ เด็กปฐมวัย ?? เมนูสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กวัยเรียน สถานการณ์สุขภาพ ความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ของเด็กวัยเรียน ตัวชี้วัดสถานสุขภาพของเด็กวัยเรียน แนวทางการดูแลเด็กวัยเรียน โครงการ นำทางสู่เมนูสุขภาพวัยเรียน ?? เมนูสร้างเสริมสุขภาพสำหรับวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของวัยรุ่น สถานการณ์สุขภาพ ความเสี่ยง และปัญหา ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพของ วัยรุ่น แนวทางการดูแลวัยรุ่น โครงการนำทางสู่เมนูสุขภาพวัยรุ่น

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 12/01/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 12/01/2559 โดย Admin