ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำไตรมาส 2/58

สรุปจากข้อมูลโปรแกรมกองทุน อปท.ของ สปสช. และสรุปบัญชีธนาคารทุกกองทุน จาก ธกส. ตามแนบ เพื่อการติดตามพัฒนางานของเขตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปแนวทางที่่เห็นควรให้ สปสช.เขตเร่งรัดดำเนินการดังนี้ • เร่งรัดการโอนเงินจาก สปสช. ไปให้ครบทุกกองทุนฯ (ขาดอีก 16.87 ล้านบาท มีเขต 7,9,11 ที่โอนเงินครบทุกกองทุนแล้ว) • ติดตามเร่งรัดให้ อปท.สมทบเงินเข้ากองทุนและบันทึกข้อมูลการสมทบเงิน (มีการบันทึกข้อมูลการสมทบเงินเพียง 2,938 กองทุน ยังไม่บันทึกข้อมูลการสมทบเงินอีก 4,822 กองทุนร้อยละ 62.14) • เร่งรัดให้ กองทุนฯ อนุมัติและเบิกจ่ายงบตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งทำการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม (เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลเพียง 3,096 กองทุน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.90) • เร่งรัดให้ กองทุนฯ เบิกจ่ายงบประมาณ (เนื่องจาก ณ สิ้นไตรมาส 2/58 วันที่ 31 มีค. 58 กองทุนฯมีเงินคงเหลือสะสม รวมทั้งสิ้น 5,333 ล้านบาทจากข้อมูลบัญชีเงินฝาก ธกส.) • แจ้งให้ทุกกองทุนทำการประเมินตนเองในโปรแกรมข้อมูล (มีการประเมินแล้ว 825 กองทุนร้อยละ 10.61) และเห็นประโยชน์ของการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนางานกองทุน • ประชาสัมพันธ์/อบรม ให้ทุกกองทุนฯ สามารถใช้งานโปรแกรมฯให้ได้ และทำการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดสามารถ Download ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 17/04/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 17/04/2558 โดย Admin