ข่าวประชาสัมพันธ์

Page กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ขณะนี้ ผมได้ทำการเปิด Page โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" หรือ https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เราชาวกองทุนฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น สอบถามปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และการประชาสัมพันธ์งานของกองทุนฯต่าง ฯลฯ เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อน ระบบสุขภาพของประชาชน ให้ยั่งยืน ต่อไปประกาศเมื่อวันที่ 18/12/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 18/12/2557 โดย Admin