ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อมูลการเงิน

โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อการรายงานข้อมูล ของกองทุนฯ ดังนั้นในเมนูบันทึกข้อมูลการเงิน จึงเน้นที่การบันทึก รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละเดือนของกองทุนฯ โดยเป็นการสรุป ตามประเภทของรายรับและรายจ่าย ในแต่ละรอบเดือนนั้นๆ เพราะรูปแบบบัญชีนั้น กองทุนฯดำเนินการตามรูปแบบของ อปท.แล้วประกาศเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin