ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อมูลกิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯแล้ว สามารถนำมาบันทึกในเมนูบันทึกข้อมูลกิจกรรมได้เลย เพื่อจะได้สะดวกในการกำกับติดตาม เป็นการแสดงถึงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และง่ายต่อการคำนวนสัดส่วนของงบประมาณ และเมื่อ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใด ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เข้าไปบันทึกปิดโครงการ เพียงเท่านี้ข้อมูลของท่านก็จะสมบูรณ์ หากโครงการใดไม่ได้ดำเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ ให้ทำการลบข้อมูล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม นั้นออก เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ยกตัวอย่าง กองทุนฯ A บันทึกแผนงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตอนต้นปี 20 โครงการ แต่เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปรากฎว่ามี 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น กองทุนฯ A ต้องบันทึกปิดโครงการ จำนวน 18 โครงการ และ ทำการลบ 2 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการออกจากโปรแกรม ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ควรดำเนินโครงการลักษณะข้ามปีงบประมาณประกาศเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin