ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ขอแนะนำ (ต้นฉบับ) คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ หรือศูนย์ชื่ออื่นที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น สามารถ Download ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ หรือที่ เมนู Download เอกสาร แบบฟอร์ม ชื่อเอกสาร คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ส่วนฉบับจริงอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะส่งให้ทุกกองทุนฯ เมื่อดำเนินการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 11/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11/11/2557 โดย Admin