เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

ปิดโปรแกรมเก่า
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปรแกรมกองทุนฯ อปท. (ตัวเก่า) ดังนั้นจึงข้อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าว ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศเมื่อวันที่ 21/10/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21/10/2559 โดย Admin