กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

ปิดโปรแกรมเก่า
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปรแกรมกองทุนฯ อปท. (ตัวเก่า) ดังนั้นจึงข้อให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในโปรแกรมดังกล่าว ดำเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ธ.ค.59 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศเมื่อวันที่ 21/10/2016 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21/10/2016 โดย Admin