เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

หนังสือแจ้งเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการหารือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2552 หรือไม่ สปสช. จึงตั้้งคณะทำงานวินิจฉัยและตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ จึงขอส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ทราบและใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบประกาศเมื่อวันที่ 02/06/2559 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 02/06/2559 โดย Admin