อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน
ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับกองทุนฯ โดยเพิ่ม “เล่มที่........./เลขที่.........” ในใบเสร็จรับเงิน ตัดคำว่าผู้จ่ายเงินออก ส่วนแบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินให้ตัดคำว่า “เลขที่........” ออก และเพิ่มผู้รับเงินอีกจำนวน 1 คน ทั้งนี้หากกองทุนฯ ใด ได้ผลิตแบบฟอร์มดังกล่าวไว้แล้ว (จำนวนมาก) ให้ระบุว่าสามารถใช้ของเดิมที่มีอยู่จนกว่าจะหมด แล้วค่อยใช้แบบฟอร์มที่แก้ไขใหม่แล้วต่อไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่หน้าเว็ปไซต์หัวข้อ Download เอกสารแบบฟอร์ม

ประกาศเมื่อวันที่ 17/09/2558 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23/09/2558 โดย Admin