อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

การบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา
เนื่องจากเป็นการตั้งต้นระบบโปรแกรมใหม่ ดังนั้นการบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา จึงเป็นเสมือนการยกยอดบัญชีจากโปรแกรมเก่า หรือยอดเงินคงเหลือ ณ 30 ก.ย.57 ฉะนั้น รายการทางการเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ให้บันทึกเป็นรายการของปีงบประมาณ 58 (ยอดเงินคงเหลือยกมานั้น เมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าหากต้องการแก้ไข ให้ส่ง Mail มาที่ athit.v@nhso.go.th เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง) ขอย้ำ ยอดเงินคงเหลือยกมา คือยอด ณ วันที่ 30 ก.ย.57

ประกาศเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 20/11/2557 โดย Admin