เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า
เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแกรมเก่าไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงขอขยายเวลาให้ จนถึง 30 มิถุนายน 2558 ท่านสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมฯ เก่า ได้ที่ Link โปรแกรมฯเก่า หรือที่ http://obt.nhso.go.th/obtreport/

ประกาศเมื่อวันที่ 06/10/2557 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 06/01/2558 โดย Admin