เปิด!!! รับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.60 ถึง 31 ธ.ค.60

โครงการบันดาลใจ 1/60
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

ประกาศเมื่อวันที่ 10/01/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10/01/2560 โดย Admin