กองทุนฯ ที่ได้รับงบประมาณ 2561 แล้ว ให้รีบดำเนินการสมทบงบประมาณโดยเร็ว พร้อมกับบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมด้วย

โครงการบันดาลใจ 1/60
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

ประกาศเมื่อวันที่ 10/01/2560 โดย Admin แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10/01/2560 โดย Admin