กองทุนฯ รหัส 5xxxx เปลี่ยนไปใช้ รหัสใหม่ Lxxxx เป็น Username ส่วน Password ใช้ของเดิม

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2559
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 20090

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2560
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 2373

Flow ขั้นตอนการเบิจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2560
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 3642

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
09/02/2560
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...
อ่าน : 2798

โครงการบันดาลใจ 1/60
10/01/2560
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PA...
อ่าน : 4696

ปิดโปรแกรมเก่า
21/10/2559
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปร...
อ่าน : 2919

หนังสือแจ้งเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
02/06/2559
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการหารือจาก...
อ่าน : 9071

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559
31/03/2559
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ...
อ่าน : 5211

หนังสือเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
03/03/2559
เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ...
อ่าน : 6360

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
12/02/2559
คู่มือนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภ...
อ่าน : 3454

เอกสารการประชุมวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2559
01/02/2559
สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายท้องถิ่...
อ่าน : 2850

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 1
12/01/2559
เล่มที่ 1 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 4615

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 2
12/01/2559
เล่มที่ 2 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 2531

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านโครงการ/กิจกรรม)
06/01/2559
ยังมีอีก 830 กองทุนฯ ที่ยังไม่เคยบันทึกกิจกรรมเลย ...
อ่าน : 5989

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน)
06/01/2559
เรียน สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูล...
อ่าน : 5506

เพิ่ม User ระดับอำเภอ
04/12/2558
โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเ...
อ่าน : 1500

กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2559
29/09/2558
กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
อ่าน : 12228

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ รอบที่ 2/58
09/04/2558
ขอความร่วมมือให้ทุกกองทุนฯ ทำการประเมินกองทุนฯ แล้...
อ่าน : 13607

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน
17/09/2558
ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับกองทุนฯ โดยเ...
อ่าน : 9864

แจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลในระบบฯ
20/08/2558
จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล ยังพบว่า มีหลายๆกองทุนฯ ย...
อ่าน : 8392

แนะนำ หนังสือ "รู้หลัก รู้จัก และปรับใช้เครื่องมือทำงานกับชุมชน"
10/07/2558
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจาก...
อ่าน : 2535

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/06/2558
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง...
อ่าน : 5467

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำไตรมาส 2/58
17/04/2558
สรุปจากข้อมูลโปรแกรมกองทุน อปท.ของ สปสช. และสรุปบั...
อ่าน : 8774

Page กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
18/12/2557
ขณะนี้ ผมได้ทำการเปิด Page โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนหล...
อ่าน : 9484

ใบแทรกแก้ไขหน้า 87 ของคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
04/02/2558
เนื่องจากมีข้อความในผังการดำเนินงานกิจกรรมสลับตำแห...
อ่าน : 3330

การเข้าใช้งานโปรแกรม
26/03/2558
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้งานโปรแกรมที่ URL...
อ่าน : 3523

แจ้งการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี
30/01/2558
รายชื่อกองทุนฯ ที่ได้รับการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้น...
อ่าน : 2360

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า
06/10/2557
เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแ...
อ่าน : 65332

ด่วนที่สุด เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ของท่าน
26/11/2557
เนื่องจากเดือน ธันวาคมนี้ สปสช.จะทำการโอนเงินให้กอ...
อ่าน : 12243

ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
08/12/2557
ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
อ่าน : 1731

รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
04/12/2557
ขณะนี้มีกองทุนฯ เข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว 5,201 แห่ง...
อ่าน : 5282

การบันทึกข้อมูลการเงิน
20/11/2557
โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อการรายงานข้อมูล ของกองทุนฯ...
อ่าน : 9417

การบันทึกข้อมูลกิจกรรม
20/11/2557
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับกา...
อ่าน : 5339

การบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา
20/11/2557
เนื่องจากเป็นการตั้งต้นระบบโปรแกรมใหม่ ดังนั้นการบ...
อ่าน : 4217

คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
11/11/2557
ขอแนะนำ (ต้นฉบับ) คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเ...
อ่าน : 2546

กรณีบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด
07/11/2557
หากท่านทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด ให้ส่ง Email มาที่...
อ่าน : 3368

คู่มือ และวิธีการใช้งานโปรแกรมฯใหม่
17/09/2557
ก่อนการใช้งานโปรแกรมฯ รบกวน Download วิธีการใช้งาน...
อ่าน : 14961

แบบฟอร์มใบเบิกเงิน และแบบเสนอโครงการ
01/10/2557
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ให้ทุกกองท...
อ่าน : 11054

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557
29/09/2557
เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อ การปรับปรุงโปรแกรม ดังนั้น...
อ่าน : 8331

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกตัวแล้ว
17/09/2557
เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คึกคัก ปิดปร...
อ่าน : 3034