อย่าลืม!!! ตั้งงบประมาณสมทบเข้ากองทุนสำหรับปีงบประมาณ 62 และดำเนินการสมทบของปีงบประมาณนี้ด้วย

เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก.ค.61)
10/07/2018
เอกสารประกอบการประชุมถอดบทเรียน Model เขต 9 (5-6 ก...
อ่าน : 194

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ Datacenter (กองทุนผู้สูงอายุ LTC)
15/05/2018
คลิกที่นี่ ---->> 
ช่องทางเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
09/02/2018

เอกสาร แบบฟอร์ม ในการดำเนินงาน LTC
03/09/2017

Update_เอกสารประกอบการแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฯ
19/07/2017
Download เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพ...
อ่าน : 7061

โครงการตัวอย่าง ชุดที่ 1 (31 โครงการ) และชุดที่ 2 (10 โครงการ)
08/11/2016
สปสช.ได้พัฒนาโครงการตัวอย่าง เพื่อให้กองทุนฯ ได้ใช...
อ่าน : 38016

รวมตอบข้อหารือกองทุนฯ ตำบล 57-59
06/03/2017
รวมหนังสือตอบข้อหารือ ที่รวบรวมการตอบเป็นลายลักษณ์...
อ่าน : 7284

Flow ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/02/2017
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักสนับสนุนร...
อ่าน : 10504

การปรับปรุงรหัสประจำตัวกองทุนฯ (Username)
09/02/2017
ตามที่ สปสช.ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรหัสประจำตัวก...
อ่าน : 4618

โครงการบันดาลใจ 1/60
10/01/2017
https://www.facebook.com/obt.nhso.go.th/?hc_ref=PA...
อ่าน : 6240

ปิดโปรแกรมเก่า
21/10/2016
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินงานปิดโปร...
อ่าน : 3449

หนังสือแจ้งเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
02/06/2016
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการหารือจาก...
อ่าน : 9766

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559
31/03/2016
เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ...
อ่าน : 5733

หนังสือเวียน สปสช.เขต 1-12 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะความผิดปกติของการมองเห็นในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ
03/03/2016
เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ...
อ่าน : 6997

หนังสือ "สู่ชุมชนสุขภาพดี" คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
12/02/2016
คู่มือนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภ...
อ่าน : 3968

เอกสารการประชุมวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2559
01/02/2016
สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายท้องถิ่...
อ่าน : 3157

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 1
12/01/2016
เล่มที่ 1 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 5207

เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เล่ม 2
12/01/2016
เล่มที่ 2 เมนูการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกองทุนหลักป...
อ่าน : 2973

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านโครงการ/กิจกรรม)
06/01/2016
ยังมีอีก 830 กองทุนฯ ที่ยังไม่เคยบันทึกกิจกรรมเลย ...
อ่าน : 6411

การบันทึกข้อมูลของกองทุนฯ ปี 58 (ด้านการเงิน)
06/01/2016
เรียน สมาชิกทุกท่าน ช่วยตรวจสอบการบันทึกข้อมูล...
อ่าน : 5926

เพิ่ม User ระดับอำเภอ
04/12/2015
โปรแกรมมีการเพิ่ม User สำหรับทีมผู้ประเมินระดับอำเ...
อ่าน : 1741

กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2559
29/09/2015
กรอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ...
อ่าน : 12862

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ รอบที่ 2/58
09/04/2015
ขอความร่วมมือให้ทุกกองทุนฯ ทำการประเมินกองทุนฯ แล้...
อ่าน : 13937

ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน และใบสำคัญรับเงิน
17/09/2015
ขอปรับปรุงแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงินสำหรับกองทุนฯ โดยเ...
อ่าน : 10498

แจ้งเตือน การบันทึกข้อมูลในระบบฯ
20/08/2015
จากการตรวจสอบในฐานข้อมูล ยังพบว่า มีหลายๆกองทุนฯ ย...
อ่าน : 8688

แนะนำ หนังสือ "รู้หลัก รู้จัก และปรับใช้เครื่องมือทำงานกับชุมชน"
10/07/2015
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องมือจาก...
อ่าน : 2786

แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
16/06/2015
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง...
อ่าน : 5891

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำไตรมาส 2/58
17/04/2015
สรุปจากข้อมูลโปรแกรมกองทุน อปท.ของ สปสช. และสรุปบั...
อ่าน : 9102

Page กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
18/12/2014
ขณะนี้ ผมได้ทำการเปิด Page โดยใช้ชื่อว่า "กองทุนหล...
อ่าน : 9898

ใบแทรกแก้ไขหน้า 87 ของคู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
04/02/2015
เนื่องจากมีข้อความในผังการดำเนินงานกิจกรรมสลับตำแห...
อ่าน : 3577

การเข้าใช้งานโปรแกรม
26/03/2015
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการทดลองใช้งานโปรแกรมที่ URL...
อ่าน : 3797

แจ้งการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี
30/01/2015
รายชื่อกองทุนฯ ที่ได้รับการโอนเงิน จาก สปสช.ในพื้น...
อ่าน : 2584

ขยายเวลาในการปิดโปรแกรมฯ เก่า
06/10/2014
เนื่องจาก มีกองทุนฯ อีกหลายแห่ง ยังดำเนินการในโปรแ...
อ่าน : 65720

ด่วนที่สุด เลขบัญชีธนาคาร และที่อยู่ของท่าน
26/11/2014
เนื่องจากเดือน ธันวาคมนี้ สปสช.จะทำการโอนเงินให้กอ...
อ่าน : 12639

ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
08/12/2014
ผลการประเมินกองทุนฯ ปี 2557 จ.อุทัยธานี
อ่าน : 1932

รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมฯ
04/12/2014
ขณะนี้มีกองทุนฯ เข้ามาใช้งานโปรแกรมแล้ว 5,201 แห่ง...
อ่าน : 5495

การบันทึกข้อมูลการเงิน
20/11/2014
โปรแกรมนี้ ออกแบบมาเพื่อการรายงานข้อมูล ของกองทุนฯ...
อ่าน : 9733

การบันทึกข้อมูลกิจกรรม
20/11/2014
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับกา...
อ่าน : 5578

การบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมา
20/11/2014
เนื่องจากเป็นการตั้งต้นระบบโปรแกรมใหม่ ดังนั้นการบ...
อ่าน : 4487

คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ
11/11/2014
ขอแนะนำ (ต้นฉบับ) คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเ...
อ่าน : 2810

กรณีบันทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด
07/11/2014
หากท่านทึกยอดเงินคงเหลือยกมาผิด ให้ส่ง Email มาที่...
อ่าน : 3610

คู่มือ และวิธีการใช้งานโปรแกรมฯใหม่
17/09/2014
ก่อนการใช้งานโปรแกรมฯ รบกวน Download วิธีการใช้งาน...
อ่าน : 15330

แบบฟอร์มใบเบิกเงิน และแบบเสนอโครงการ
01/10/2014
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ให้ทุกกองท...
อ่าน : 11545

การประเมินการบริหารจัดการกองทุนฯ ปี 2557
29/09/2014
เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อ การปรับปรุงโปรแกรม ดังนั้น...
อ่าน : 8609

เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกตัวแล้ว
17/09/2014
เทศบาลตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คึกคัก ปิดปร...
อ่าน : 3327