รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 ชัยภูมิ 0.00 790,000.00 430,000.00 1,612,498.00 0.00 0.00 0.00
2 นครราชสีมา 920,000.00 1,010,000.00 2,020,012.00 4,934,334.50 0.00 0.00 0.00
3 บุรีรัมย์ 92,000.00 595,000.00 1,127,455.00 3,225,070.00 0.00 0.00 0.00
4 สุรินทร์ 283,500.00 272,000.00 3,371,920.00 2,765,214.50 0.00 0.00 0.00
รวม 1,295,500.00 2,667,000.00 6,949,387.00 12,537,117.00 0.00 0.00 0.00