รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 นครพนม 0.00 583,000.00 3,859,063.50 624,240.00 0.00 0.00 0.00
2 บึงกาฬ 0.00 325,000.00 729,527.50 62,316.00 0.00 0.00 0.00
3 เลย 0.00 289,085.00 1,915,726.50 184,752.00 0.00 0.00 0.00
4 สกลนคร 0.00 2,094,358.50 3,821,012.50 1,699,589.75 0.00 0.00 0.00
5 หนองคาย 0.00 657,962.00 1,671,040.00 656,914.00 0.00 0.00 0.00
6 หนองบัวลำภู 0.00 655,314.00 1,484,142.00 1,053,851.50 0.00 0.00 0.00
7 อุดรธานี 405.00 6,264,565.71 5,767,540.50 1,219,865.00 0.00 0.00 0.00
รวม 405.00 10,869,285.21 19,248,052.50 5,501,528.25 0.00 0.00 0.00