รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 กาฬสินธุ์ 0.00 868,700.00 1,351,000.00 1,082,270.00 0.00 0.00 0.00
2 ขอนแก่น 0.00 1,345,630.00 1,430,161.00 1,984,334.00 0.00 0.00 0.00
3 มหาสารคาม 80,000.00 460,000.00 1,126,665.00 2,551,808.00 0.00 0.00 0.00
4 ร้อยเอ็ด 335,000.00 1,672,000.00 1,739,136.00 2,044,392.00 0.00 0.00 0.00
รวม 415,000.00 4,346,330.00 5,646,962.00 7,662,804.00 0.00 0.00 0.00