รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 จันทบุรี 0.00 370,000.00 1,860,472.00 717,900.00 0.00 0.00 0.00
2 ฉะเชิงเทรา 0.00 780,000.00 2,783,223.00 1,810,678.00 0.00 0.00 0.00
3 ชลบุรี 840,487.00 270,000.00 5,154,251.00 3,134,191.00 0.00 0.00 0.00
4 ตราด 0.00 1,335,000.00 1,383,341.00 81,162.00 0.00 0.00 0.00
5 ปราจีนบุรี 0.00 599,459.00 898,074.06 102,114.00 0.00 0.00 0.00
6 ระยอง 0.00 350,000.00 3,637,592.50 180,000.00 0.00 0.00 0.00
7 สมุทรปราการ 300,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 สระแก้ว 200,000.00 812,385.00 1,952,752.00 736,456.00 0.00 0.00 0.00
รวม 1,340,487.00 5,086,844.00 17,669,705.56 6,762,501.00 0.00 0.00 0.00