รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 กาญจนบุรี 0.00 0.00 1,122,090.00 888,438.00 0.00 0.00 0.00
2 นครปฐม 0.00 300,000.00 576,688.00 1,275,000.00 0.00 0.00 0.00
3 ประจวบคีรีขันธ์ 142,507.00 2,490,000.00 0.00 1,922,878.00 0.00 0.00 0.00
4 เพชรบุรี 0.00 197,000.00 0.00 744,658.00 0.00 0.00 0.00
5 ราชบุรี 159,200.00 92,000.00 882,155.00 1,093,760.00 0.00 0.00 0.00
6 สมุทรสงคราม 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
7 สมุทรสาคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 สุพรรณบุรี 0.00 103,000.00 308,966.50 549,531.00 0.00 0.00 0.00
รวม 301,707.00 3,182,000.00 2,889,899.50 6,544,265.00 0.00 0.00 0.00