รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

รายงานการสมทบเงินจาก อปท.

ปีงบประมาณ

รายงานการสมทบเงินจาก อปท. รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ จังหวัด เงินสมทบจาก อปท.
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. หลังไตรมาส 2
1 นครนายก 0.00 0.00 507,914.00 557,238.00 0.00 0.00 0.00
2 นนทบุรี 0.00 0.00 419,108.00 2,322,150.00 0.00 0.00 0.00
3 ปทุมธานี 0.00 0.00 4,928,954.00 3,090,502.00 0.00 0.00 0.00
4 ลพบุรี 0.00 552,895.00 2,105,423.50 1,053,977.00 0.00 0.00 0.00
5 สระบุรี 200,000.00 75,978.00 1,011,442.00 951,000.00 0.00 0.00 0.00
6 สิงห์บุรี 0.00 0.00 409,780.00 110,790.00 0.00 0.00 0.00
7 อยุธยา 1,580,139.44 682,843.50 2,417,648.50 98,070.00 0.00 0.00 0.00
8 อ่างทอง 100,000.00 270,565.00 1,241,347.50 128,784.00 0.00 0.00 0.00
รวม 1,880,139.44 1,582,281.50 13,041,617.50 8,312,511.00 0.00 0.00 0.00